step up next

4. Kol. XI: Antrag an den Präfekten (?) (in Kol. X angefangen)

Inv. B Gruppe 3, 52 + 14 + 14b + 15 + 17
Recto
27. März – 23. Juli 221 n.Chr.
2, 2 x 5 cm

Verso unbeschrieben
Alexandria (?)
 
  • Ed.: J. Frösén

Abbildung im Originalzustand digital bearbeitete Abbildung
4. Kol. XI (Inv. B Gruppe 3, 52 + 14 + 14b + 15 + 17)
4. Kol. XI (Inv. B Gruppe 3, 52 + 14 + 14b + 15 + 17)