step up next

4. Kol. XXXI: Liturgische Vorschlagsliste

Inv. B Gruppe 3, 64 + B1 Gruppe 1, 31
Recto
27. März – 23. Juli 221 n.Chr.

urspr. B.: ca. 9 cm

Verso unbeschrieben
Bubastos
 
  • Ed.: J. Frösén

  • Abb.: P.Bub. I Tafeln 21–22 (links, vgl. A. Bülow-Jacobsen, Class. Rev. 41, 1991, 461 [vgl. BL X 32])

Abbildung im Originalzustand digital bearbeitete Abbildung
4. Kol. XXXI (Inv. B Gruppe 3, 64 + B1 Gruppe 1, 31)
4. Kol. XXXI (Inv. B Gruppe 3, 64 + B1 Gruppe 1, 31)