step up next

4. Kol. XIII: Ende einer liturgischen Vorschlagsliste

Inv. B Gruppe 3, 45 + 22 + 28
Recto
27. Mai 221 n.Chr.
urspr. B.: ca. 12 cm

Verso unbeschrieben
Bubastos
 
  • Ed.: J. Frösén

  • A. Bülow-Jacobsen, Class. Rev. 41, 1991, 461; F. A. J. Hoogendijk, Bibl. Or. 51, 1994, 351 (zu beiden vgl. BL X 32)

Abbildung im Originalzustand digital bearbeitete Abbildung
4. Kol. XIII (Inv. B Gruppe 3, 45 + 22 + 28)
4. Kol. XIII (Inv. B Gruppe 3, 45 + 22 + 28)