step up next

4. Kol. XXX: Begleitschreiben des Strategen

Inv. B1 Gruppe 1, 33 + B Gruppe 3, 63 + B1 Gruppe 1, 32 + B Gruppe 3, 64
Recto
26. Apr. – 24. Juni 221 n.Chr.

urspr. B.: ca. 29–30 cm


Verso unbeschrieben
Alexandria

 
  • Ed.: J. Frösén

  • Abb.: P.Bub. I Tafeln 20–21
  • J. Rea, ZPE 96, 1993, 127-128 (vgl. BL X 32)

Abbildung im Originalzustand digital bearbeitete Abbildung
4. Kol. XXX (Inv. B1 Gruppe 1, 33 + B Gruppe 3, 63 + B1 Gruppe 1, 32 + B Gruppe 3, 64)
4. Kol. XXX (Inv. B1 Gruppe 1, 33 + B Gruppe 3, 63 + B1 Gruppe 1, 32 + B Gruppe 3, 64)