step up next

4. Kol. LVI: Begleitschreiben des Dioiketen

Inv. B Gruppe 3, 88 + B1 Gruppe 1, 12
Recto
27. März – 23. Juli 221 n.Chr.
urspr. B.: ca. 10, 5 cm

Verso unbeschrieben
Alexandria
 
  • Ed.: J. Frösén

  • Abb.: P.Bub. I Tafel 30
  • F. A. J. Hoogendijk, Bibl. Or. 51, 1994, 351 (vgl. BL X 32)

Abbildung im Originalzustand digital bearbeitete Abbildung
4. Kol. LVI (Inv. B Gruppe 3, 88 + B1 Gruppe 1, 12)
4. Kol. LVI (Inv. B Gruppe 3, 88 + B1 Gruppe 1, 12)