Valdemar Psilander commenting on his fan mail


›Harlekin‹: »Valdemar Psilander. Filmens Kainz og de 2000 Breve« (København, 4th of March, 1913, p. 1)

»– Savner De aldrig Publikum, Bifaldet og Fremkaldelserne?

– Nej. Forøvrigt ved jeg, at Folk nu begynder at klappe ad mig – og Savnet af Publikum opvejes ganske af min Post … Ude paa Filmteatret og i mit Hjem ligger der hver Dag Bunker … Jeg faar omtrent et Tusind Breve om Aaret fra alle Verdensdele med Bøn om Billeder, eller Autografer, med Invitation til en Lystrejse i Selskab med Brevskriverinden … Jeg faar Breve paa Russisk og Kinesisk … Min Kone læser dem alle … det er hendes bedste Romanlæsning …«

»Don't you ever miss the crowds, the applause and the calls?

No, I don't. Besides, I know that people are now beginning to applaud me – and the lack of an audience is quite compensated for by my mail ... Out at the film theatre and in my home there are piles every day ... I get about a thousand letters a year from all parts of the world asking for pictures, or autographs, with an invitation to a pleasure trip in the company of the female letter writer ... I get letters in Russian and Chinese ... My wife reads them all ... it is her best novel reading ...«
Niels Th. Thomsen: »Hos Valdemar Psilander. Den danske Costello« (Filmen, 1st of April, 1913, p. 169)

»– De modtager vel mange Vidnesbyrd om, at De er kendt Verden over … baade i Form af Breve … og Tilbud fra udenlandske Firmaer?

– Ja, det kan jo ikke undgaaes, smiler Psilander. Brevene, som ofte er adresseret til Det kgl. Teater, gider jeg ikke tale om. De drejer sig næsten altid om det samme: Det er Damer, der ønsker et Fotografi eller en Autograf …

– Og De lader dem pines?

– Jeg svarer aldrig.«

»– Surely you receive many testimonies that you are known all over the world ... both in the form of letters ... and offers from foreign companies?

– Yes, that can't be avoided, smiles Psilander. The letters, which are often addressed to the Royal Theatre, I don't want to talk about. They are almost always about the same thing: They are from ladies who want a photograph or an autograph …

– And you let them suffer?

– I never answer.«

Tolnæs Artikel